See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section
Arenguprogramm

AIAG core tools koolitusprogramm

Autotööstusele alltarnet pakkuvad ettevõtted seisavad pidevalt silmitsi mitmete väljakutsetega. Oluline on tarnida tooteid, mis vastavad klientide kõrgetele nõuetele ning samas tagada tähtaegsed tarned, sh soovitud mahud, mis tähendavad märkimisväärseid koguseid. Autotööstuse allhankijatelt eeldatakse loomulikult ISO 9001 standardi nõuete täitmist, kuid sellest üksi ei piisa. IATF 16949 lisanõuded näevad ette ka AIAG (Automotive Industry Action Group) baasmetoodikate tundmist, rakendamist ja vastava pädevuse tõendamist.

Kui olete võtnud eesmärgiks rakendada IATF 16949 standardi nõudeid, puutute varem või hiljem kokku vajadusega tellida oma ettevõttesse või osaleda AIAG core tools koolitustel. Seda põhjusel, et standard nõuab vastavate tööriistade koolituste läbiviimist ja selle tõendamist.

Sellest lähtudes oleme koostanud AIAG core tools koolitusprogrammi, mis hõlmab endas kõiki olulisemaid baasmetoodikaid.

Sihtgrupp

Spetsialistid ja juhid, kes vastutavad autotööstuse tarnija kvaliteedijuhtimissüsteemi arendamise ja toimimise eest, nt kvaliteedijuhid ja -spetsialistid, arendusjuhid, tootmisjuhid, tehase juhid, siseaudiitorid ja tarnijate audiitorid.

Eesmärgid

Koolitusprogrammi eesmärkideks on:
 • anda osalejatele teadmised ja oskused AIAG baasmetoodikatest ja nende rakendamise võimalustest organisatsioonis;
 • võimaldada diskussiooni ja rühmatööde käigus vahetada omavahelisi praktilisi kogemusi;
 • treenida praktilisi oskuseid individuaalsete ülesannete kaudu;
 • anda edasi erinevate organisatsioonide kogemusi kvaliteedi tagamise vallas.

Sisu ja teemad

Koolitusprogramm koosneb 2-päevasest IATF 16949 standardi nõudeid tutvustavast koolitusest  ning kaheksast 1-päevasest seminarist, millest igaüks keskendub ühe AIAG baasmetoodika tutvustamisele.

Koolitus aitab vastata järgmistele küsimustele:

 • Mis on IATF 16949 standardi nõuete sisu, kuidas neid nõudeid tõlgendada organisatsioonile “arusaadavasse keelde” (et neid mõistlikult rakendada)?
 • Kuidas IATF 16949 standardile vastavat juhtimissüsteemi üles ehitada, millised on siinjuures peamised etapid ja möödapääsmatud ning soovitatavad tegevused?

Teemad:

 • Autotööstuse tarnija kvaliteedijuhtimissüsteemile esitatavad nõuded (IATF 16949)
 • Organisatsiooni kontekst
 • Eestvedamine, juhtkonna roll kvaliteedijuhtimissüsteemis
 • Planeerimine
 • Tugi(protsessid)
 • Toimimine
 • Tulemuslikkuse hindamine
 • Parendamine

Vaata lähemalt: https://www.tjo.ee/koolitus/iatf-16949le-vastav-tarnija-kvaliteedijuhtimissusteem/

Koolitus aitab vastata järgmistele küsimustele:

 • Mida kujutab endast APQP ehk toote edumeelne kvaliteediplaneerimine?
 • Millised on APQP tüüpilised etapid?
 • Milliste metoodikate rakendamist eeldatakse?
 • Kuidas APQP läbi viia?
 • Millised on APQP alusnõuded?

Teemad:

 • APQP 5 etappi (+ eeletapp: APQP ettevalmistamine)
  • etapp: Programmi planeerimine ja määratlemine
  • etapp: Toote kavandamine ja arendamine
  • etapp: Protsessi kavandamine ja arendamine
  • etapp: Toote ja protsessi kasutuskohasuse tõendamine
  • etapp: tagasiside, hindamine ja korrigeeriv tegevus
 • Iga etapiga seonduvad sisendid ja väljundid
 • APQP elemendid (AIAGi vaates)
 • APQP seos PPAPiga
 • APQP seos IATF 16949 nõuetega

Vaata lähemalt: https://www.tjo.ee/koolitus/apqp-edumeelne-kvaliteediplaneerimine/

Koolitus aitab vastata järgmistele küsimustele:

 • Mida kujutab endast DFMEA ehk kavandamise tõrgete liigi ja mõju analüüs?
 • Millised on DFMEA tüüpilised etapid?
 • Kuidas DFMEA läbi viia ja dokumenteerida?
 • Millised on DFMEA alusnõuded ja vormid?

Teemad:

 • Riskihindamise alused
 • AIAGi vaade riskihindamisele FMEA vaates
 • FMEA sisu ja liigid, seonduvad mõisted
 • FMEA läbiviimise etapid (samm-sammult)
 • Tõrgete sisu, tagajärjed ja põhjused
 • Seonduvad ohjemeetmed
 • Oht ja risk (tõsidus, esinemissagedus, avastatavus)
 • Tõsiduse hindamine
 • Esinemissageduse hindamine
 • Avastatavuse hindamine
 • Koondhinnang ja meetmete rakendamise vajaduse hindamine
 • Edasised tegevused
 • FMEA seos IATF 16949 nõuetega
 • FMEA seos protsessiskeemide, tööjuhendite ja ohjeplaanidega
 • FMEA seos teiste AIAG „core tools“ paketti kuuluvate baasmetoodikatega

Vaata lähemalt: https://www.tjo.ee/koolitus/dfmea-kavandamise-torgete-ja-liigi-moju-analuus/

Koolitus aitab vastata järgmistele küsimustele:

 • Mida kujutab endast PPAP ehk tooteosa kinnitamise protsess?
 • Millised on PPAP tüüpilised etapid?
 • Milliste metoodikate rakendamist eeldatakse?
 • Kuidas PPAP läbi viia?
 • Millised on PPAP alusnõuded ja vormid?

Teemad:

 • PPAP mõte ja eesmärgid
 • Millal PPAP kohaldatakse?
 • PPAPi protsess ja etapid
 • PPAPi nõuded (AIAGi vaates)
 • Nõutavate dokumentide sisu
 • PSW e kinnituskirja sisu ja tasemed
 • PPAP seosed APQP protsessi ja AIAGi teiste baastööriistadega (AIAG „core tools“)
 • PPAP seosed IATF 16949 nõuetega

Vaata lähemalt: https://www.tjo.ee/koolitus/ppap-tooteosa-kinnitamise-protsess/

Koolitus aitab vastata järgmistele küsimustele:

 • Mida kujutab endast PFMEA ehk protsessi tõrgete liigi ja mõju analüüs?
 • Millised on PFMEA tüüpilised etapid?
 • Kuidas PFMEA läbi viia ja dokumenteerida?
 • Millised on PFMEA alusnõuded ja vormid?

Teemad:

 • Riskihindamise alused
 • AIAGi vaade riskihindamisele FMEA vaates
 • FMEA sisu ja liigid, seonduvad mõisted
 • FMEA läbiviimise etapid (samm-sammult)
 • Tõrgete sisu, tagajärjed ja põhjused
 • Seonduvad ohjemeetmed
 • Oht ja risk (tõsidus, esinemissagedus, avastatavus)
 • Tõsiduse hindamine
 • Esinemissageduse hindamine
 • Avastatavuse hindamine
 • Koondhinnang ja meetmete rakendamise vajaduse hindamine
 • Edasised tegevused
 • FMEA seos IATF 16949 nõuetega
 • FMEA seos protsessiskeemide, tööjuhendite ja ohjeplaanidega
 • FMEA seos teiste AIAG „core tools“ paketti kuuluvate baasmetoodikatega

Vaata lähemalt: https://www.tjo.ee/koolitus/pfmea-protsessi-torgete-ja-liigi-moju-analuus/

Koolitus aitab vastata järgmistele küsimustele:

 • Mida kujutab endast MSA ehk mõõtesüsteemide analüüs?
 • Millised on MSA ettevalmistamise ja läbiviimise tüüpilised etapid?
 • Millised on MSA alusnõuded ja vormid?

Teemad:

 • Mõõtesüsteemi koostisosad
 • Mõõtesüsteemi vea allikad
 • Mõõtmise korratavus
 • Mõõtmise jäljendatavus
 • Pidevsuurusega mõõtesüsteemi analüüsi läbiviimine (Gage R&R)
 • Mõõtesüsteemi heakskiitmise kriteeriumid
 • Mõõtesüsteemi parendamine
 • MSA seosed AIAGi teiste baastööriistadega (AIAG „core tools“)
 • MSA seosed IATF 16949 nõuetega
 • MSA seosed lean 6 sigma ja DMAICiga

Vaata lähemalt: https://www.tjo.ee/koolitus/mootesusteemi-hindamine-pidevandmed/

Koolitus aitab vastata järgmistele küsimustele:

 • Mida kujutab endast MSA ehk mõõtesüsteemide analüüs?
 • Millal atributiivandmetega MSAd kasutada?
 • Millised on MSA ettevalmistamise ja läbiviimise tüüpilised etapid?
 • Kuidas hinnata visuaalkontrolli tulemusi?
 • Millised on MSA alusnõuded ja vormid?

Teemad:

 • Visuaalkontrolli standardite sisseseadmine
 • Atributiivandmetega mõõtesüsteemi koostisosad
 • Korratavus
 • Jäljendatavus
 • Atributiivandmetega mõõtesüsteemi analüüsi läbiviimise vormid
 • Atributiivandmetega mõõtesüsteemi analüüsi läbiviimine
 • Mõõtesüsteemi heakskiitmise kriteeriumid
 • Mõõtesüsteemi parendamine
 • MSA seosed AIAGi teiste baastööriistadega (AIAG „core tools“)
 • MSA seosed IATF 16949 nõuetega
 • MSA seosed lean 6 sigma ja DMAICiga

Vaata lähemalt: https://www.tjo.ee/koolitus/msa-mootesusteemi-analuus-atributiivandmed-ja-visuaalkontroll/

Koolitus aitab vastata järgmistele küsimustele:

 • Mida kujutab endast SPC ehk statistiline protsessiohje?
 • Milliseid ohjekaarte valida?
 • Kuidas SPCd rakendada?

Teemad:

 • Statistilise protsessiohje olemus
 • Varieeruvuse tava- ja eripõhjused
 • Õige ohjekaardi valik
 • Pidevandmete ohjekaardid
 • Atributiivsete andmete ohjekaardid
 • SPC seosed AIAGi teiste baastööriistadega (AIAG „core tools“)

Vaata lähemalt: https://www.tjo.ee/koolitus/spc-statistiline-protsessiohje/

Koolitus aitab vastata järgmistele küsimustele:

 • Mida kujutab endast juurpõhjuste analüüs?
 • Milliseid metoodikaid tasuks kasutada?
 • Mida on selle läbiviimiseks vaja?
 • Kuidas oleks seonduvaid tulemusi talletada?

Teemad:

 • Kiirülevaade juurpõhjuste analüüsi üldisest loogikast
 • Probleemide lahendamise mudel
  • Probleemi määratlemine
  • Põhjuste visuaalne analüüsimine
  • Juurpõhjuseni jõudmine
  • Analüüsile järgnevad sammud
 • Kiirülevaade juurpõhjuste analüüsi lihtsatest visuaalsetest metoodikatest
 • Praktiliste ülesannete käigus valitud metoodikate kasutamine teadmiste kinnistamiseks
 • Seos probleemide lahendamise mudeli ja 8D raportiga
 • Kiirülevaade juurpõhjuste analüüsile suunatud statistikapõhistest metoodikatest, mida kasutatakse ka Lean 6 sigma protsessis
 • RCA seosed AIAGi teiste baastööriistadega (AIAG „core tools“)

Vaata lähemalt: https://www.tjo.ee/koolitus/rca-juurpohjuste-analuus/

Tulemus

Koolitusprogrammi tulemusena osalejad:

 • on saanud põhjaliku ülevaate IATF 16949 standardi nõuetest ;
 • tunnevad enimkasutatud AIAG baasmetoodikaid ja nende praktilise rakendamise võimalusi;
 • mõistavad erinevate baasmetoodikate ja IATF 16949 nõuete seoseid;
 • mõistavad, kuidas haakub õpitu oma organisatsiooni protsesside ja juhtimissüsteemiga;
 • on valmis õpitud praktikas rakendama.

Metoodika

Koolitused sisaldavad nii lektori ettekandeid, arutelusid kui ka rühma- ja individuaalseid töid. Kõik osalejad saavad koolituse konspektid ning rühma- ja individuaalseteks töödeks vajalikud materjalid (sh nt vormipõhjad, mida on võimalik hiljem oma töös kasutada). Mitmel koolitusel on efektiivseks rühma- või individuaalse töö tegemiseks vajalik sülearvuti olemasolu, milles peaks olema installeeritud statistilisi arvutusi võimaldav tarkavara (MS Excel või mõni spetsiaalprogramm, nt Minitab). Vajadusel saab kasutada ka TJO koolituskeskuse arvutustehnikat.

Kõigile koolitusel osalejatele väljastatakse pärast koolitusprogrammi läbimist tunnistused.

Osalemise info

Soovi korral on võimalik osaleda vaid huvi pakkuvaid metoodikaid tutvustavatel seminaridel, kuid erinevate metoodikate seostest arusaamiseks eeldame, et osalejad tunnevad standardi IATF 16949 nõudeid.

Koolituse lõpetamise tingimused

Koolituse edukas lõpetamine eeldab koolitusel osalemist täies mahus. Koolituse täies mahus läbinud osalejale väljastatakse tunnistus vastavalt koolitustel osalemise tingimustes kirjeldatud korrale (vt jaotis „tunnistuste väljastamise kord“).

Koolitaja

Jussi Onoper

Jussi on üle 25-aastase kogemusega koolitaja ja juhtimiskonsultant, kes on koolitanud nii era- ja avaliku sektori organisatsioone Eestis ja ka välisriikides. Samuti on Jussi hinnatud koolitaja ja moderaator, kes on välja töötanud ja läbi viinud paljusid koolitusprogramme ja arenguprogramme nii avalike kui orgnaisatsioonisiseste koolitustena. Jussi on läbinud erinevate ISO standardite juhtaudiitorite kursused, teiste seas ka ISO/IEC 27001 standardi osas.

MIKS VALIDA PARTNERIKS TJO KONSULTATSIOONID?

 • üle 20 aasta kogemusi koolituste ja nõustamisprojektide läbiviimisel;
 • üle 300 rahuloleva kliendi erinevatest tegevusvaldkondadest;
 • koolitusprogrammi viib läbi pikaajalise kogemuse ja vastava pädevusega koolitaja;

Järgmine arenguprogramm toimub:

Tekkis küsimusi? Soovite tellida koolitust sobival ajal ja kohas? Võtke ühendust!