See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section

Mis on energiajuhtimissüsteemi standard ISO 50001?

Energiajuhtimissüsteemi standard ISO 50001:2011 rakendab juhtimissüsteemide klassikaks saanud pideva parendamise põhimõtted ettevõtete tasandil energiasäästu saavutamiseks. Energiasisendite hinnakasvu ja loodusvarade kahanemise tingimustes annab see soovitud tulemuse nii ettevõtte keskkonnajuhile, raamatupidajale kui ka tippjuhile.

Mis on energiajuhtimissüsteem?

Omavahel seotud või interaktiivsete organisatsiooni elementide kogum energiapoliitika ja –eesmärkide püstitamiseks ja saavutamiseks.

 Mis on energiajuhtimissüsteemi eesmärgid?

  • Kavandada energiaefektiivsuse eesmärgid ja jälgida nende täitmist
  • Parendada pidevalt energiaefektiivsust

Energiajuhtimissüsteem toimib olemasoleva juhtimissüsteemi nö. energiamoodulina. Energiakasutust võib pidada ettevõtte tegevuse efektiivsuse üheks peamiseks ja majanduslikult kaalukaimaks mõõdikuks, mille olulisus kasvavate energiahindade tõttu pidevalt kasvab.

Mis on energiajuhtimissüsteemi standardi ISO 50001:2011 peamised põhimõtted?

  • Traditsiooniline lähenemine juhtimissüsteemile (lähimaks eeskujuks standard ISO 14001)
  • Mõõta ja määrata energiatarbimise hetkeseis
  • Määrata nõuded ettevõtte/organisatsiooni energiapoliitikale (Plan-Do-Check-Act ja pidev parendamine; struktuur järgib suures osas standardit ISO 14001)
  • Integreerimine kvaliteedi-, keskkonna-, töötervishoiu ja –ohutuse juhtimissüsteemidega

Globaalne kliimamuutus koos oma suurel määral ettearvamatute tagajärgedega on üldtunnustatud tõsiasi. Rakendunud on mitmed, eeskätt Kyoto protokollist tõukunud meetmed inimtegevusest põhjustatud välisõhu kvaliteedi ja kliimailmingute negatiivsete trendide leevendamiseks, tuntuim neist ilmselt ülemaailmne võitlus süsihappegaasi (CO2) heitkoguste vähendamise nimel.

Panus kliimamuutuste leevendamisse ettevõtete tasandil on iga sellealase suurema õnnestumise eelduseks. Energiasõltumatusele suunatud tegevuspõhimõtete rakendamine tähendab ettevõtte ja organisatsiooni mastaabis oma energiaefektiivsuse pidevat tõstmist. Energiasäästu meetmed on enamasti praktikas rakendatavad, mõjusad ja kuluefektiivsed – sisuliselt on need kliimamuutuste leevendamise tegelik alus.

Energiasäästu meetmed kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisel vähemalt sama olulised, kui keskkonnahoidlike (madala süsinikdioksiidi emissiooniga) tehnoloogiate väljatöötamine ja rakendamine (taastuvenergia, CO2 eraldamine ja maapõues hoiustamine).

Ülemaailmselt kasvava elatustaseme, tõusvate majanduste kasvava energiamahukuse ja energia võrdlemisi madala hinna tõttu pole energiasääst ja -efektiivsus viimasel paaril aastakümnel alati peamine prioriteet olnud. Energiatarbimine kajastub tavaliselt numbrina arvel või aruandluses, mida harva süvitsi analüüsitakse ja tarbimisvaldkondade lõikes täpselt jälgitakse.

Energiatarbimise struktuur pole enamasti optimaalne ning seda ei nähta investeeringuna tulevikku, mis toob perspektiivis kaasa kulude kokkuhoiu, rakendades säästlikke ja nutikaid lahendusi. Suures pildis on seega tegu nii ettevõtte kulude vähendamise, keskkonnamõju vähendamise kui konkurentsivõime kasvatamisega.

Uus standard ISO 50001:2011 on loogiline samm selleteemaliste olemasolevate standardite (nt. EN 16001) edasiarendamisel ning heaks abimeheks ettevõtetele ja organisatsioonidele, kes energiajuhtimise teemadega tõsiselt ja süsteemselt tegeleda soovivad. ISO 50001:2011 standardi põhimõtete rakendamine aitab vähendada nt tooteühiku valmistamiseks vajalikku energiakogust, seega ka kulusid ning mõju keskkonnale.

Aastapikkuse energiajuhtimissüsteemi rakendamisel on saadud energiakulu vähendamise tulemuseks 15% – 30%, mis sõltub nii ettevõtte tegevusvaldkonnast kui ka juhtimissüsteemi rakendamise algtasemest.

Võib julgelt väita, et sihipärane ja järjekindel energiakasutuse jälgimine ja optimeerimine koos tehniliselt järjest mitmekesisemaks ja kättesaadavamaks muutuvate energiasäästu lahendustega on ettevõttele olulist majanduslikku- ning konkurentsieelist andev lähenemine. Seda eriti juhul, kui ülaltoodu toetub juhtimispraktikas laialdaselt järeleproovitud pideva parendamise põhimõtetele ning rakendatakse koos ettevõtte juhtimissüsteemi muude komponentidega. Selge raami ja sihiseade annab ettevõtte sellealasele tegevusele standard ISO 50001:2011.

Oleme valmis abistama energiajuhtimissüsteemide väljaarendamise ja juurutamise alasel nõustamisel. Võtke ühendust!

Tunned teema vastu huvi?